homeIntecritic-logo-bestandjpg

Mauritsstraat 28
4811 ER Breda
Postbus 3828
4800 DV Breda
info@intecritic.nl

Reorganisatie Advies

Reorganiseren = onduidelijkheid

Als er op korte termijn een reorganisatie op stapel staat, brengt dit veel verwarring en onzekerheid voor werkgever én werknemer met zich mee. Dit wordt veroorzaakt door onduidelijkheid over het proces en resultaat van de reorganisatie. Daarnaast wordt door onjuiste en onvolledige communicatie vaak onvoldoende draagvlak en medewerking gecreëerd.

Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid

Door het nieuwe ontslagrecht wordt deze onzekerheid nog eens versterkt, omdat de grond voor het ontslag volledig en goed onderbouwd moet zijn. De kantonrechter kan een mager dossier immers niet meer compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Daarnaast is de kantonrechterformule afgeschaft. Dit betekent dat werknemers over het algemeen aanspraak hebben op een lagere ontslagvergoeding. 

Werknemers zullen hierdoor vaker in hoger beroep de rechtmatigheid van het ontslag laten toetsen, met als gevolg een toename van het aantal procedures en langdurige onzekerheid voor werkgever en werknemer.

Langdurige onzekerheid

De WWZ maakt in ontslagzaken hoger beroep mogelijk waar dat voorheen onmogelijk was. Hierdoor kunnen werkgevers en werknemers jarenlang doorprocederen over de vraag of het ontslag terecht is, en is het de vraag welke vergoeding de werknemer moet krijgen. Naast langdurige onzekerheid voor beide partijen leidt dit ook tot aanzienlijk hogere juridische kosten.

Voorkom onzekerheid!

Heeft u te maken met een reorganisatie en wilt u tijdig weten wat u moet doen en waar u op moet letten? Schakel dan de onafhankelijke en deskundige professionals van Intecritic in die u zekerheid geven over de ingezette route.

We kijken kritisch naar het proces, maar kunnen én durven ook de dialoog aan te gaan met alle betrokken partijen. De experts van Intecritic hebben alle expertise in huis om tegenkracht te organiseren. Wij noemen dat Accountability in Reorganisation. 

Wij maken in een zo vroeg mogelijk stadium een onafhankelijke en gebalanceerde arbeidsrechtelijke evaluatie van de door u ingezette reorganisatie. Wij beoordelen daarbij de besluitvorming, het proces en de gevolgen van de ingezette reorganisatie voor alle betrokkenen. De uitkomsten van deze analyse worden duidelijk en transparant gecommuniceerd. Daarbij geven we uitleg over de verschillende partijen, schetsen we hoe het juridisch en persoonlijk proces voor de betrokken werknemers zal verlopen en bieden we vergezichten.

Snel, zorgvuldig en adequaat voor werkgever én werknemer

Door in een vroeg stadium de ervaren en gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten en -juristen van Intecritic bij uw reorganisatie te betrekken, bespaart u tijd en kosten. Door de open, transparante communicatie bereikt u sneller breed draagvlak en rust in uw organisatie. Zo bevordert u eerder een tijdige en adequate oplossing van potentiële geschillen in plaats van gerechtelijke procedures.

Ik wil een afspraak Meer uitleg

Werkwijze

1We leggen de opdrachtformulering allereerst vast in een heldere overeenkomst van opdracht. Hierin staat het team van specialisten(arbeidsrechtadvocaten, juristen, eventuele bedrijfseconomen, HR adviseurs, organisatie adviseurs, en/of financieel analisten) beschreven alsook de rolvastheid (vastgelegde begrenzing en zelfbeperking) van Intecritic.

 

2Na een intakegesprek zal ons team, op basis van het door u als werkgever ter beschikking gestelde dossier, een analyse maken van de (juridische) implicaties van de ingezette reorganisatiemaatregelen.

 

3 De bevindingen communiceren we tussentijds aan alle betrokkenen op eenduidige en transparante wijze.

 

4Eventueel noodzakelijke bijstellingen met betrekking tot de reorganisatie geven wij in duidelijke opties weer. We bemiddelen in de te maken keuzes uit de weergegeven opties.

 

5Een en ander zal gepaard gaan met het collectief informeren van de betrokken werknemers en het organiseren van spreekuren voor individuele vragen.

 

6Afsluitend stellen we een eindrapportage op met aanbevelingen en opties voor oplossingsrichtingen. Zo weet u precies waar u aan toe bent. Het bemiddelen bij het komen tot de oplossingen behoort hierbij tot de mogelijkheden.

 

We verrichten de diensten tegen een vaste prijs die een relatie heeft met het aantal betrokken werknemers. Door inschakeling van de deskundige professionals van Intecritic verkleint u de kans op juridische procedures.

Accountability in Reorganisation

Intecritic
info@intecritic.nl

© Ontwerp door Anouk Stoffels